Vedtægter

STJERNENS VEDTÆGTER

VEDTÆGTER FOR IDRÆTSFORENINGEN STJERNEN
Stiftet den 18.04.1921

1

Stk. 1

Foreningens navn er Idrætsforeningen Stjernen. Dens hjemsted er Odense Kommune.

§2

Stk. 1

Foreningens formål er at samle og give interesserede børn, unge og voksne mulighed for at dyrke idræt samt varetage fælles interesser i foreningen.

Stk. 2

Foreningen har håndboldspillet som hovedformål, men kan optage og påbegynde andre

idrætsgrene efter den til enhver tid siddende bestyrelses skøn.

stk. 3

Foreningen tilbyder medlemmer af klubben og deres pårørende Bankospil regelmæssigt

§3

Stk. 1

Foreningen er efter bestyrelsens skøn medlem af relevante specialforbund og er undergivet disses love og bestemmelser.

§4

Stk. 1

Optagelse af medlemmer kan til enhver tid ske efter bestyrelsens skøn. Optagelse af

umyndige som medlemmer af foreningen kræver samtykke af forældre / værge.

Stk. 2

Foreningens dragt er hvid trøje og blå shorts.

§5

Stk. 1

Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen, og det betales halvårligt forud.

Medlemskabet er gældende mindst 3 måneder, og medlemmerne registreres i foreningen.

Stk. 2

Kontingentet for passive betales i januar kvartal og er gældende 1 år ad gangen.

§6

Stk. 1

Ønsker et medlem at udtræde af foreningen, skal udmeldelse ske via formular på Stjernens hjemmeside med mindst 14 dages varsel til den 1. i en måned.

Stk. 2

Efter 3 måneders restance bortfalder medlemsrettighederne, og såfremt forholdet ikke er rettet 8 dage efter skriftligt påkrav, kan medlemmet ekskluderes og ikke optages igen, før gælden er betalt.

Stk. 3

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt dettes opførsel måtte give anledning dertil. En sådan eksklusion kan af det pågældende medlem indankes for den førstkommende generalforsamling.

  §7

Stk. 1

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Stk. 2

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 14 dages varsel ved offentliggørelse på Stjernens Face Book side og opslag i Skt.Jørgens Hallen.

Stk. 3

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen.

Stk. 4

Stemmeret har alle medlemmer over 16 år, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Forældre til medlemmer under 16 år har adgang til og stemmeret på generalforsamlingen med én stemme pr. barn, der er medlem af foreningen.

§8

Stk.1

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning herunder beretning om Odense Håndbold, og beretninger fra

ungdomsafdelingen, tennisudvalget og badmintonudvalget fremlægges.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det

kommende år

4. Indkomne forslag

5. Valg af formand (ulige år)

6. Valg af kasserer (lige år)

7. Formand for Håndboldungdomsudvalg eller dennes repræsentant har plads i bestyrelsen.

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer ( 2 medlemmer lige år / 3 medlemmer ulige år)

9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

10. Valg af 2 revisorer. 1 revisor valgt i lige år og 1 revisor valgt i ulige år. Valg af 1 revisor-

suppleant, vælges for 1 år.

11. Valg af udvalgsmedlemmer:

* Formand for ungdomsudvalget for håndbold ( lige år). 3 medlemmer i ulige år, 2

    medlemmer i lige år.

* Formand for badmintonudvalget ( lige år), 1 medlem lige år/ 1 medlem ulige år.

* Formand for tennisudvalget ( ulige år), 2 medlemmer lige år/ 2 medlemmer ulige år,

12. Eventuelt

§ 9

Stk. 1

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Stk. 2

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog §§ 15 og 17. Alle medlemmer har taleret vedrørende samtlige valg. Der afholdes skriftlig afstemning, når mindst 1 medlem ønsker det, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i et referat.

Stk. 3

Når generalforsamlingen er lovligt indkaldt, er den beslutningsdygtig uanset fremmødtes antal.

§ 10

Stk. 1

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/5 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Stk. 2

Om indkaldelsesmåde og dagsorden gælder bestemmelserne i § 7.

§ 11

Stk. 1

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.

Stk. 2

Bestyrelsen består af formand, kasserer, sekretær, repræsentant for håndboldungdomsudvalg, og yderligere 4 medlemmer, og vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Stk. 3

Hvis en suppleant til bestyrelsen overtager pladsen for et bestyrelsesmedlem, er suppleanten, som nu er bestyrelsesmedlem, dog på valg ved førstkommende generalforsamling.

Stk. 4

Desuden vælges 1 suppleant til bestyrelsen, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne vælges skiftevis hver andet år, og revisorsuppleanten vælges hvert år.

§ 12

Stk. 1

Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest inden 14 dage – efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde med næstformand og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Over bestyrelsens forhandlinger føres et referat.

Stk. 2

De 3 udvalg (ungdomsudvalg for håndbold, tennisudvalg og badmintonudvalg) konstituerer sig snarest, og for tennisudvalget også med kasserer. Udvalgene varetager selv det daglige arbejde og arbejder under ansvar over for bestyrelsen.

Stk. 3

Der afholdes 1 årligt møde mellem bestyrelsen og hvert af de 3 udvalg. Mødet skal holdes i første kvartal, dog inden den ordinære generalforsamling.

Stk. 4

Foreningens postadresse er Danmarksgade 12, 5000 Odense C. Foreningen tegnes af formanden. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen af formand, næstformand og kasserer i fællesskab. Formanden og kassereren kan hver for sig disponere økonomisk over alle klubbens bankkonti. Administratorer for enkelte bankkonti kan tildeles fuldmagt til at disponere via netbank og til evt. udstedelse af hævekort.

Stk. 5

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for

foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Stk. 6

Et bestyrelses- eller udvalgsmedlem, som uden gyldig grund udebliver fra 3 på hinanden

følgende møder, betragtes som udtrådt. Hvis et medlem af bestyrelsen eller udvalg – af en eller anden grund – hindres i at udføre sit hverv, kan bestyrelsen eller udvalget supplere sig indtil førstkommende generalforsamling.

Stk. 7

Bestyrelsesmøde afholdes mindst en gang pr. kvartal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 13

Stk. 1

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2

Bestyrelsen skal inden 1. marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr.

31. december til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning. Budget for det kommende år forelægges af bestyrelsen på ordinær generalforsamling til orientering.

§ 14

Stk. 1

Revisorerne skal hvert år i marts gennemgå det samlede regnskab og påse, at behold-

ningerne er til stede. Driftsregnskab og status skal forsynes med en påtegning. Hver af

revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 15

Stk. 1

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de

afgivne stemmer er for forslaget.

§ 16

Stk. 1

Foreningen har følgende hæderstegn:

Sølvemblem: ( Emblem med ”sølvkrone”) indstiftet i 1946: kan af bestyrelsen tildeles

 medlemmer for god idrætslig indsats for foreningen.

Guldemblem: ( Emblem med ”guldkrone”) indstiftet i 1932: kan af bestyrelsen tildeles medlemmer, som gennem en årrække har ydet en god indsats for foreningen uden for det sportslige område.

Æresmedlem: kan af bestyrelsen udnævnes personer, som har gjort sig særlig fortjent inden for Idrætsforeningen Stjernen. Æresmedlemmer har ret til at overvære general-forsamlingen.

Diplom: Indstiftet i 2009: kan af bestyrelsen tildeles personer, som har udøvet et stort

                          frivilligt arbejde over flere år for Idrætsforeningen Stjernen. Medlemmer af

                          Idrætsforeningen Stjernen kan indstille personer senest 1. februar til besty-

                          relsen.

  § 17

Stk. 1

Bestemmelserne om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt

ekstraordinær generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen

af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves,

at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling,

hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal

stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

Stk. 2

I tilfælde af foreningens opløsning skal formuen anvendes til idrætslige formål.

Vedtægterne revideret på generalforsamling d. 29.03.23

Underskrevet af Bestyrelsen d.

Finn Hansen, formand Thomas Rasmussen, repræsentant for Ungdomsudvalget

Vacant, kasserer Viktor Rohr, sekretær

Joan Gisselbæk, medlem Viktor Rohr, medlem

Line Dithmer, medlem Vacant, medlem

KUNNE DU TÆNKE DIG AT BLIVE MEDLEM?

OM IF STJERNEN

logo2

Idrætsforeningen Stjernen er en dansk idrætsforening i Odense, der blev stiftet 18. april 1921. Indtil 1931 blev der kun dyrket vintergymnastik og atletik i klubben, men så begyndte man at spille noget bold i forbindelse med gymnastikken. Stjernen var med til at stifte Fyns Håndboldunion i 1933.

I 1962 blev atletikafdelingen nedlagt, så nu var der kun håndbold på programmet indtil 1992, hvor man også begyndte at spille tennis.

NYESTE INDLÆG

Alt indhold © copyright IF Stjernen. Alle rettigheder reserveret.